Vi är Tiveda vård & behandling

Individen i fokus

Vi ser och fokuserar på klientens styrkor och förmågor och utifrån detta skapar vi möjligheter för klienten att förändra sin livssituation. Vi ser det som en rättighet att kunna leva ett drogfritt liv.

Kort om oss

Vi individanpassar för hela människan

Vår verksamhet är belägen i södra Örebro län med närhet till Tiveden och den vackra natur som finns här. Vi tror på att alla individer vill leva ett aktivt liv och bryta destruktiva levnadsvanor. Vi har specialister som individanpassar behandlingen och hjälper individen till framtida stabilitet och hållbar tillvaro. Vår behandlingspersonal har hög kompetens och erfarenhet för att kunna arbeta med målgruppen. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

  

Omtanke

Vi är alltid redo att hjälpa människor som lider av missbruksproblem och den kamp som dessa individer står inför. Vi förstår deras utmaning och kommer stå sida vid sida med dem.

  

Individanpassad

En metod passar inte alla. Vi är flexibla i vårt arbetssätt för att kunna ge den hjälp som behövs. Oavsett metod är individen alltid involverad i sin vård hos oss genom delaktighet i hela vårdprocessen.

  

Kvalité

Vi använder oss av evidensbaserade metoder, kvalitetssäkrar systematiskt vårt behandlingsarbete vilket upprätthåller och utvecklar kvaliteten.

HVB Hem

Vi stärker individens styrkor och skyddsfaktorer

Tiveda erbjuder HVB med unikt innehåll och flera behandlingsformer under samma tak. Vi fokuserar på behandling av beroende. Vi arbetar också med samsjuklighet till beroendet, destruktiva relationer och samtidig kriminalitet. Vi arbetar salutogent och miljöterapeutiskt för att vägleda klienten tillbaka in i samhället efter individens egna förutsättningar och behov. Våra metoder möjliggör ständiga förbättringar genom uppföljningar av resultat och framsteg.

Kvalitetssäkring innebär att vi fokuserar behandlingsanpassningen strategiskt utifrån följande:

  • Strukturmål – gör arbetet med insatsen tydlig.
  • Processmål - planerar, implementerar och följer upp.
  • Effektmål – utvärderar systematiskt våra insatser för att se att de gör skillnad.

Behandling

Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder. På Tiveda vård och behandling arbetar vi med klienten i grupp eller individuellt och alla klienter har sin egen behandlingsplan. Vi kan avdela för kvinno- och mansgrupp i övrigt är grupperna blandade.

  • Vid 12-steg, CRA och Återfallsprevention börjar vi med Motivationsprogram under 1 – 2 veckor med dagliga träffar.
  • 12-stegs behandling – Tolvstegsbehandling sker vanligtvis i grupp, men även individuella sessioner kan vara aktuella.
  • CRA – behandling – (Community Reinforcement Approach) manualbaserad metod för missbruk eller beroende av kemiska substanser.
  • Återfallsprevention – vårt återfallspreventionsprogram är manualbaserat.
  • HAP-program (haschavvänjning), metoden är manualbaserad.
En grupp människor samtalr i en ring.

Stödboende

Vi vägleder efter individens egna förutsättningar.

Vi erbjuder dig möjlighet att placera din klient på ett stödboende med ett unikt innehåll. Vi arbetar i ett nära samarbete med våra handläggare.

Två kvinnor samtalar med varandra.

Arbetet är individanpassat och vi återkopplar med rapporter varje månad eller enligt överenskommelse. Vi har stödpersonal med adekvat kompetens och erfarenhet. dygnet runt. Vi tillämpar kontaktmannaskap.

Tiveda erbjuder nyktert stödboende med möjlighet att lägga till KBT inspirerad behandling. Vi arbetar miljöterapeutiskt för att vägleda klienten tillbaka in i samhället efter individens egna förutsättningar och behov. Vi ser inte klientens problematik som ett oöverstigligt hinder utan som en unik möjlighet till förändring med rätt stöd.

Kontakta oss